Hvorfor græsser der dyr på Præstegårdsheden?

“I 1954 blev Præstegårdsheden fredet som hedelandskab, men gennem årene er heden groet kraftigt til med træer. Omfattende rydninger har derfor været nødvendige for at sikre heden mod tilgroning. I årene 1985 -1988 og igen i 2012-13 er der foretaget store rydninger af træer og buske. Præstegårdsheden kræver fortsat naturpleje, og arealet afgræsses derfor af dyr.”

Informationstavle.

“Som det også delvist fremgår af vores infotavle på stedet sker afgræsning på præstegårdsheden for at sikre overholdelse af kommunens plejeforpligtigelse som plejemyndighed. Kommunen skal bl.a. skal sikre og fremme områdets natur indhold, og hovedparten af arealet er §3 beskyttet hede i henhold til naturbeskyttelsesloven” sådan fortæller skov- & landskabsingeniør Lars Mortensen og han fortsætter

“Det er derfor vigtig at sådanne arealer græsses med de rigtige dyr og på den rigtige måde, for netop at få den rigtige udvikling på arealet, herunder særligt undgå tilgroning som pt. er den største trussel mod hede vegetationen. Afgræsning koordineres med præstegårdsudvalget, som er lodsejere.”

Debat på de sociale medier.

Der har været ivrig debat omkring dyrene i Præstegårdsheden på de sociale medier. Mange er glade for at have adgang til heden og nyder at se husdyr på græs/naturplejere i arbejde og andre kan føle sig truet af de nysgerrige dyr.

“Hvis man er utryg ved dyrene og måske endda har en hund med der giver uønsket opmærksomhed, eller børn man har ansvar for, kan færdsel bland græssende dyr være udfordrende, heldigvis er der dog meget få tilfælde hvor noget går galt. Når det er sagt skal dyrene selvfølgelig være omgængelige, det er jo meget individuelt hvornår nogen føler sig ”jagtet” eller på anden måde utrygge. Uanset hvor rolige dyrene er, bør man dog altid udvise behørigt hensyn til levende dyr, som hovedsageligt er instinktstyrede.” Slutter Lars Mortensen.

Retningslinjer:

Vedhæftet er Aalborg Kommunens udgave af de retningslinjer, som er udarbejdet i samarbejde mellem landbrugsorganisationer, stat og kommune, forhåbentlig kan det give lidt mere tryghed. I samarbejde med Samrådet 9293, vil Aalborg Kommune med endnu flere skilte gøre opmærksom på dyrenes tilstedeværelse.